آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

سویا پلیت آرژانتین درجه دو بارگیری از بندر واریز ۲۰۶۰۰
بارگیری فوری
مدارک کامل
آدرس فقط کارخانه خوراک دام

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۹:۰۴

۱۳۹۸/۱۱/۱۴
ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۸۵۰
جو آرژانتین وزن پول ۱۵۸۰۰
پکیج وزن پول ذرت اکراین + سویا نوید
۲۵۷۰۰ - ۱۵۷۰۰
ذرت داخلی شیمیل بندر بارگیری فوری وزن پول ۱۶۵۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۸:۴۴

۱۳۹۸/۱۱/۱۴
ذرت داخلی شیمیل بندر عباس وزن پول ۱۶۵۵۰ محدود

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۰۵

اصلاحیه
ذرت داخلی شیمیل بندر عباس وزن پول ۱۶۵۵۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۲۱:۴۳

سویا یگانه خزر وزن پول ۲۷۰۰۰
ذرت داخلی شمیل ۱۶۳۵۰ وزن پول

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۲۱:۰۱

۱۳۹۸/۱۱/۱۲
ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۸۵۰
جو وزن پول ۱۵۸۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۹:۱۳

۱۳۹۸/۱۱/۸

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۷۰۰

سویا نوید وزن پول ۲۵۷۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۸:۲۸

۱۳۹۸/۱۱/۷

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۷۰۰

سویا نوید وزن پول ۲۵۷۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۷:۳۳

سویا نوید سریع بار وزن پول ۲۵۷۰۰
کد یکتا عکس پروانه بهره برداری تاریخ دار الزامی است

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۱:۰۱

۱۳۹۸/۱۱/۷
سویا نهاوند بدون کد یکتا
خارج از بازارگاه
بارگیری فوری واریز ۲۵۷۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۰:۱۱