آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ذرت داخلی شیمیل وزن پول ۱۶۷۵۰

ذرت روس نوشهر درجه دو بدون شرط تخلیه واریز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۳۷۰۰

سویا خارجی پشتیبانی اراک واریز ۲۶۴۰۰
وزن پول ۲۶۶۰۰

سویا پلیت آرژانتین درجه دو بارگیری از بندر امام واریز ۲۰۶۰۰
وزن پول ۲۱۰۰۰
سویا درجه دو
فقط آدرس کارخانه خوراک دام
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۷:۴۶

۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ذرت داخلی شیمیل وزن پول ۱۶۷۵۰
ذرت روس نوشهر درجه دو بدون شرط تخلیه واریز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۳۷۰۰
سویا خارجی پشتیبانی اراک واریز ۲۶۴۰۰
وزن پول ۲۶۶۰۰

سویا پلیت آرژانتین درجه دو بارگیری از بندر امام واریز ۲۰۶۰۰
وزن پول ۲۱۰۰۰
فقط آدرس کارخانه خوراک دام
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۲:۱۶

۱۳۹۸/۱۱/۱۹
ذرت برزيل مدللي واريز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اكراين مدلل واريز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۳۰۰

جو مدلل واريز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۶۰۰

ذرت اكراين غير مدللي وزن پول بارگيري ۴۵ روزه ۱۶۴۰۰
اكرميان

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۷:۳۲

ذرت اکراین تمام شد

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۶:۴۱

۱۳۹۸/۱۱/۱۹
ذرت اكراين سريع بار واريز ۱۶۲۰۰
وزن پول ۱۶۴۰۰
ذرت داخلي شيميل وزن پول ۱۶۸۰۰
ذرت روس نوشهر درجه دو بدون شرط تخليه واريز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۳۷۰۰
سويا پشتيباني اصفهان واريز ۲۶۴۰۰
اكرميان

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۰:۲۱

ذرت داخلی شیمیل بندر عباس محدود وزن پول با هماهنگی ۱۶۸۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۲۰:۴۱

ذرت روس نوشهر درجه دو بدون شرط تخلیه واریز ۱۳۳۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۹:۰۱

۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ذرت اکراین وزن پول بارگیری ۴۵ روز به بعد ۱۶۴۰۰
ذرت بلغارستانی ۲۰ روز به بعد وزن پول ۱۷۰۰۰
جو آرژانتین وزن پول ۱۵۸۰۰
سویا یگانه خزر وزن پول ۲۷۰۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۸:۵۴

جو روس امیر آباد رو پا تحویلی ۱۷۳۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۸:۳۵

۱۳۹۸/۱۱/۱۵
ذرت برزیل بارگیری یک هفته ای واریز ۱۷۲۰۰
ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول بارگیری با تاخیر ۱۶۴۰۰
جو آرژانتین وزن پول ۱۵۸۰۰
سویا یگانه خزر وزن پول ۲۷۰۰۰
ذرت داخلی شیمیل وزن پول ۱۶۵۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۸:۱۲