آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

اصلاحیه
سویا پلیت آرژانتین ۱۵۶۷۰

۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۲۲:۳۳

۱۳۹۶/۷/۳
ذرت برزیل ۸۱۵۰
جو امام ۸۸۹۰
جو امیر ۸۸۳۰
جو نوشهر ۸۸۹۰
جو سفید امیر ۹۰۰۰
سویا پلیت آرژانتین ۱۴۶۷۰
سویا برزیل دزفول ۱۴۹۹۰
سویا برزیل درجه دو ۱۴۹۹۰
سویا نوید ۱۴۰۴۰
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۲۲:۳۳

سویا گلبهار ۱۵۳۳۰
سویا پلیت آرژانتین ۱۵۵۹۰
دریافت آدرس تا ساعت دوازده

۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۱:۴۱

سویا برزیل رو پا ۱۴۸۵۰

۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۱:۰۰

۱۳۹۶/۷/۲
ذرت برزیل ۸۱۶۰
جو امام ۸۸۹۰
جو امیر ۸۸۷۰
جو نوشهر ۸۸۹۰
سویا برزیل دزفول ؟
سویا پلیت آرژانتین ۱۵۶۶۰
سویا نوید خلیج فارس ۱۳۸۲۰
جو سفید نوشهر و امیر ۹۰۰۰
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۲۰:۵۸

۱۳۹۶/۷/۱
اقلام غیر مدللی
ذرت برزیل ۸۰۷۰
جو امام ۸۹۲۰
جو امیر ۸۹۲۰
جو نوشهر ۸۹۲۰
جو سفید امیر و نوشهر ۹۰۰۰
سویا پلیت آرژانتین ۱۵۵۲۰
قیمت قطعی کف صبح
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱۶:۵۸

۱۳۹۶/۶/۲۹
اقلام غیر مدللی
ذرت برزیل ۸۰۸۰
ذرت روس نوشهر ۸۴۱۰
ذرت انزلی ۸۴۲۰
جو امام ۸۸۷۰
جو امیر ۸۸۸۰
جو نوشهر ۸۸۷۰
جو سفید نوشهر ۹۰۰۰
سویا برزیل دزفول ۱۴۹۴۰
سویا پلیت آرژانتین ۱۵۳۱۰
سویا نوید ؟
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۱۷:۰۲

۱۳۹۶/۰۱/۰۳
ذرت اکراین ۶۲۲۰
ذرت برزیل ۷۸۲۰
ذرت روس امیر ۷۲۷۰
سویا کلهر امام ۱۳۹۸۰
سویا کلهر کرمانشاه ۱۴۲۸۰
سویا ناب دانه ۱۴۶۸۰
پیش آغازین ۱۴۷۵۰
آغازین ۱۳۸۵۰
رشد ۱۳۰۵۰
پایان یک ۱۲۳۵۰
پایان دو ۱۲۲۵۰
جو گلستان۷۸۰۰

۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۰۷:۳۷