آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

سویا یگانه خزر واریز ۲۶۷۰۰
وزن پول ۲۶۹۰۰
کد یکتا عکس پروانه بهره برداری تاریخ دار
بارگیری دو روزه

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۹:۳۶

ذرت روس نوشهر درجه دو تمام شد

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۱:۲۷

۱۳۹۸/۱۱/۶
ذرت اکراین بارگیری یک هفته ای وزن پول ۱۶۳۰۰
ذرت اکراین غیر مدللی بارگیری دو هفته وزن پول ۱۵۷۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۱:۱۷

۱۳۹۸/۱۱/۵

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۷۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۲۰:۲۶

ذرت روس نوشهر درجه یک تمام شد

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۴۳

ذرت روس نوشهر درجه یک محدود با هماهنگی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۲۰

ذرت روس نوشهر درجه یک تمام شد

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۵۲

۱۳۹۸/۱۱/۵
ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۵۵۰
وزن پول ؟
ذرت روس نوشهر درجه یک واریز ۱۶۱۵۰
وزن پول ۱۶۲۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۰۸:۵۴

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز
کیفیت خوب
۱۳۷۰۰
وزن پول ۱۳۹۰۰

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

جو. آرژانتین واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۶۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۵۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۷:۵۹

۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۷۰۰
وزن پول ؟
پروانه بهره برداری تاریخ دار لازمه
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۱۵