آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

ذرت داخلی دزفول ۱۶۷۰۰
ذرت داخلی کهنوج ۱۶۴۰۰
ذرت داخلی شمیل ۱۶۶۵۰
ذرت برزیل اراک ۱۷۵۰۰
همگی وزن پول

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۲:۴۱

ذرت داخلی دزفول ۱۶۷۰۰ وزن پول
ذرت داخلی کهنوج به شرط ۱۶۴۰۰ وزن پول

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۱:۵۵

۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سویا اتکا محدود وزن پول ۲۶۴۵۰
پروانه کد یکتا

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۱:۳۹

ذرت روس نوشهر بارگیری دو روزه واریز ۱۶۳۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۷:۰۸

سویا اتکا واریز ۲۵۱۵۰
کد یکتا

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۶:۴۰

ذرت برزیل وزن پول و ذرت اکراین وزن پول تمام شد

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۰۳

ذرت داخلی دزفول وزن پول ۱۶۳۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۱:۰۷

سویا گچساران وزن پول ۲۵۶۰۰
کد ملی عکس کارت ملی و عکس پروانه بهره برداری تاریخ دار و کد. یکتا الزامی است

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۹:۲۲

سویا آرژانتین و سویا اتکا تمام شد

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۲۰:۱۷

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ذرت داخلی دزفول وزن پول ۱۶۳۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۱:۲۳