آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ذرت اکراین بارگیری زیر یک هفته وزن پول ۱۶۹۰۰

ذرت برزیل بارگیری دو هفته واریز ۱۷۴۰۰
وزن پول ۱۷۶۰۰

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۶۷۰۰

سویا پرک برزیل بندر امام خارج از بازارگاه واریز ۲۵۶۰۰
وزن پول ۲۶۰۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳:۰۱

سویا پرک برزیل انبار پشتیبانی اصفهان فقط واریز آدرس فقط داخل استان اصفهان بارگیری زیر یک هفته ۲۵۰۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۸

سویا پرک برزیل بندر امام خارج از بازارگاه واریز ۲۵۶۰۰
وزن پول ۲۶۰۰۰
بارگیری حداکثر دو هفته

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۱۷:۱۷

۱۳۹۸/۱۱/۲۵
ذرت اکراین غیر مدللی بارگیری تا ۴۵ روز وزن پول ۱۵۷۰۰
جو آرژانتین وزن پول ۱۵۰۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۱۱:۵۹

ذرت اکراین بارگیری ۴۸ ساعته واریز ۱۶۵۰۰۰

سویا پلیت آرژانتین انبار کرمانشاه وزن پول بارگیری فوری ۲۷۲۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۵۸

ذرت اکراین بارگیری ۴۸ ساعته واریز ۱۶۵۰۰۰

سویا پلیت آرژانتین انبار کرمانشاه وزن پول بارگیری فوری ۲۷۲۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۵۵

۱۳۹۸/۱۱/۲۳
سویا کندوج وزن پول ۲۶۲۰۰

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۳۷۰۰

سویا پلیت آرژانتین درجه دو آدرس کارخانه خوراک دام فقط
واریز ۲۰۶۰۰
وزن پول ۲۱۰۰۰

ذرت اکراین بارگیری ۴۸ ساعته واریز ۱۶۶۰۰
وزن پول ۱۶۹۰۰
محدود با هماهنگی

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۵

ذرت اکراین بارگیری ۴۸ ساعته واریز ۱۶۶۰۰
وزن پول ۱۶۹۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۸:۱۹

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

ذرت برزیل مدللی واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۳۰۰

سویا یگانه خزر وزن پول ۲۷۰۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول بارگیری ۴۵ روزه ۱۶۴۰۰

جو آرژانتین وزن پول ۱۵۲۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۷:۳۴

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

ذرت برزیل مدللی واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۳۰۰

سویا یگانه خزر وزن پول ۲۷۰۰۰

ذرت اکراین غیر مدللی وزن پول بارگیری ۴۵ روزه ۱۶۴۰۰

جو آرژانتین وزن پول ۱۵۲۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۷:۵۴