آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

۱۳۹۸/۱۲/۶
پكيج يك به يك ذرت اكراين درجه دو و ذرت اكراين درجه يك
واريز ۱۳۷۰۰

ذرت اكراين درجه دو بدون شرط تخليه است

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۹:۰۹

ذرت اکراین تمام شد

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۲۲:۴۰

اقلام مدللی
ذرت برزیل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۷۰۵۰

ذرت اکراین واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۶۵۰

اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۶۶۵۰

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۲۰:۱۱

۱۳۹۸/۱۲/۴
سویا برزیل بندر واریز ۲۵۶۰۰

سویا خارجی انبار پشتیبانی اراک واریز ۲۶۶۰۰

ذرت برزیل امام واریز ؟

ذرت اکراین امام واریز ؟

همگی سریع بار
بارگیری به شرط جذب ماشین

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۹:۵۲

ذرت برزیل فوری بار واریز ؟

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۴۴

ذرت داخلی تریلی لبه رو پا ۱۸۰۰۰
با ۱۸۰ کرایه

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۳:۰۳

ذرت روس نوشهر درجه یک فوری بار واریز ؟
وزن پول ؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۲۰:۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۶
ذرت اکراین بارگیری زیر یک هفته وزن پول ۱۶۹۰۰

ذرت برزیل بارگیری دو هفته واریز ۱۷۴۰۰
وزن پول ۱۷۶۰۰

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۳۰۰
وزن پول ۱۶۷۰۰

سویا پرک برزیل بندر امام خارج از بازارگاه واریز ۲۵۶۰۰
وزن پول ۲۶۰۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳:۰۱

سویا پرک برزیل انبار پشتیبانی اصفهان فقط واریز آدرس فقط داخل استان اصفهان بارگیری زیر یک هفته ۲۵۰۰۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۸

سویا پرک برزیل بندر امام خارج از بازارگاه واریز ۲۵۶۰۰
وزن پول ۲۶۰۰۰
بارگیری حداکثر دو هفته

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۱۷:۱۷