آرشیو آخرین قیمت نهاده های غیر مدللی و بورسی

اقلام سریع بار غیر مدللی

اعلام قیمت ذرت و سویا و جو با توجه به تخصیص ارز دولتی طبق نرخ مصوب می باشد.

۱۳۹۹/۰۳/۲۹ - ۱۷:۴۸

۱۳۹۸/۱۲/۱۹
ذرت برزيل فوري بار واريز ۱۶۷۰۰
كد حواله ۴۸ ساعته

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۸:۲۷

۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پکیج ذرت اکراین درجه دو و ذرت اکراین درجه یک واریز ۱۳۷۰۰
بارگیری فوری
بندر. امام
ذرت اکراین درجه دو بدون شرط تخلیه است

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۹:۵۱

۱۳۹۸/۱۲/۶
پكيج يك به يك ذرت اكراين درجه دو و ذرت اكراين درجه يك
واريز ۱۳۷۰۰

ذرت اكراين درجه دو بدون شرط تخليه است

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۹:۰۹

ذرت اکراین تمام شد

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۲۲:۴۰

اقلام مدللی
ذرت برزیل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۷۰۵۰

ذرت اکراین واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۶۵۰

اکراین غیر مدللی وزن پول ۱۶۶۵۰

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۲۰:۱۱

۱۳۹۸/۱۲/۴
سویا برزیل بندر واریز ۲۵۶۰۰

سویا خارجی انبار پشتیبانی اراک واریز ۲۶۶۰۰

ذرت برزیل امام واریز ؟

ذرت اکراین امام واریز ؟

همگی سریع بار
بارگیری به شرط جذب ماشین

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۹:۵۲

ذرت برزیل فوری بار واریز ؟

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۴۴

ذرت داخلی تریلی لبه رو پا ۱۸۰۰۰
با ۱۸۰ کرایه

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۳:۰۳

ذرت روس نوشهر درجه یک فوری بار واریز ؟
وزن پول ؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۲۰:۳۰