آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۸/۹/۱۹

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۸۰۰

سویا برزیل بدون کد واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۹:۰۹

۱۳۹۸/۹/۱۸

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۸۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۸:۴۸

۱۳۹۸/۹/۱۷

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۳۱۰۰
مدت ؟

سویا کلهر کرمانشاه واریز ۲۴۲۰۰
مدت ؟

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۳۸۵۰
مدت ۲۴۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۰

۱۳۹۸/۹/۱۴

اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۶۰۰
بارگيري نا مشخص

سويا كلهر امام واريز ۲۲۲۰۰
مدت ؟

سويا كلهر كرمانشاه و ناب دانه واريز ۲۳۲۰۰
مدت ؟

كلزا كرمانشاه واريز ۱۷۳۰۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۷۱۵۰

سويا پرك برزيل بدون كد يكتا واريز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

اكرميان

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۰:۵۰

۱۳۹۸/۹/۱۳

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۲۲۰۰
مدت ؟

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۲۰۰
مدت ؟

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۳۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۱۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۸:۰۳

۱۳۹۸/۹/۱۲

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۲۱۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۹۵۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۹:۲۳

ذرت برزیل بدون کد حواله وزن پول بارگیری معمولی مدلل ۱۵۹۰۰

سویا پلیت آرژانتین مدت ۲۵۴۰۰

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۸:۵۹

۱۳۹۸/۹/۱۰

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت برزیل واریز ۱۴۶۵۰
کد حواله ۱۵ روزه

سویا کلهر امام واریز ۲۲۴۰۰
مدت ۲۲۹۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۴۰۰
مدت ۲۳۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۸۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۸۰۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۴۵۰

جو آرژانتین واریز ۱۴۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۸:۵۱

ذرت برزیل بدون کد حواله وزن پول بارگیری معمولی مدلل ۱۵۸۰۰

سویا پلیت آرژانتین مدت ۲۵۳۰۰

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۹:۱۲

۱۳۹۸/۹/۹

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت برزیل واریز ۱۴۶۵۰
کد حواله ۱۵ روزه

سویا کلهر امام واریز ۲۲۳۰۰
مدت ۲۲۹۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۳۰۰
مدت ۲۳۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۴۵۰

جو آرژانتین واریز ۱۴۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۸:۵۳