آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ذرت برزیل مدللی واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۵۰

ذرت اکراین مدلل ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۴۰۰

جو آرژانتین وزن پول ۱۵۹۵۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۸:۵۱

۱۳۹۸/۱۱/۲

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز ۱۳۵۵۰
وزن پول ؟

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

جو. آرژانتین واریز ۱۳۶۰۰

ذرت روس نوشهر درجه یک واریز ؟
وزن پول ؟

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۹:۰۸

۱۳۹۸/۱۰/۲۹

ذرت روس نوشهر درجه دو واریز
کیفیت خوب
۱۳۷۰۰
وزن پول ۱۳۹۰۰

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

جو. آرژانتین واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۸:۲۴

۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

خرید ذرت فقط با کد یکتا امکان پذیر است

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۲۰:۰۳

۱۳۹۸/۱۰/۲۵
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

خرید ذرت فقط با کد یکتا امکان پذیر است

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۱

۱۳۹۸/۱۰/۲۱
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰

خرید ذرت فقط با کد یکتا امکان پذیر است

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۹:۳۷

۱۳۹۸/۱۰/۲۱
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۸۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۴۹۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۸:۰۵

۱۳۹۸/۱۰/۱۹
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۶۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۴۷۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۲:۴۲

۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۰۰۰
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۰۰۰
ذرت برزیل پشتیبانی اراک ۱۷۵۰۰
ذرت داخلی دزفول ۱۶۳۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۸:۳۷

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۰۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۰۰۰
سویا اتکا واریز ۲۵۲۰۰ کد یکتا
سویا آرژانتین مدلل واریز ۲۴۲۰۰ کد یکتا
ذرت داخلی دزفول وزن پول ۱۶۳۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۲۰:۰۵