آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۸/۹/۶

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت برزیل واریز ۱۴۶۵۰
کد حواله ۱۵ روزه

سویا کلهر امام واریز ۲۲۳۵۰
مدت ۲۲۹۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۳۵۰
مدت ۲۳۹۰۰

سویا هندی واریز ۲۳۶۰۰
مدت ۲۳۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۹:۰۸

۱۳۹۸/۹/۵

اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۶۰۰
بارگيري نا مشخص

ذرت برزيل واريز ؟
كد حواله ۱۵ روزه

ذرت برزيل بارگيري معمولي بدون كد حواله مدت ۱۵۷۳۰

سويا كلهر امام واريز ۲۲۲۵۰
مدت ۲۲۹۰۰

سويا كلهر كرمانشاه و ناب دانه واريز ۲۳۲۵۰
مدت ۲۲۸۵۰

سويا هندي واريز ۲۳۸۰۰
مدت ۲۴۱۰۰

كلزا كرمانشاه واريز ۱۶۶۵۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۶۶۵۰

اكرميان

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۹:۵۶

۱۳۹۸/۹/۴

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت برزیل واریز ۱۴۷۵۰
کد حواله ۱۵ روزه

ذرت برزیل بارگیری معمولی بدون کد حواله وزن پول ۱۵۷۳۰

سویا کلهر امام واریز ۲۲۱۵۰
وزن پول ۲۲۸۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۱۵۰
وزن پول ۲۳۷۰۰

سویا هندی واریز ۲۳۸۰۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۹:۰۵

۱۳۹۸/۹/۳

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت برزیل واریز ۱۴۶۵۰۰
کد حواله ۱۵ روزه

ذرت برزیل بارگیری معمولی بدون کد حواله وزن پول ۱۵۷۳۰

سویا کلهر امام واریز ۲۲۱۵۰
وزن پول ۲۲۸۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه واریز ۲۳۱۵۰
وزن پول ۲۳۷۰۰

جو آرژانتین واریز ۱۴۵۵۰۰

سویا هندی واریز ۲۳۸۰۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۹:۰۶

۹۸/۰۸/۲۸

پکیج ذرت برزیل امام ۱۳۷۰و
سویا نوید ۲۴۲۰۰
واریز
وزن پول ؟
فوری بار

پکیج ذرت برزیل امام۱۳۷۰وسویانیشابور۲۵۲۰
واریز
وزن پول ؟
فوری بار

سویا پلت آرژانتین ۲۴۶۵ واریز
وزن پول ؟

سویا برزیل وزن پول با کد ۲۵۰۰۰
بدون کد ۲۵۸۰۰

ذرت برزیل مدللی بارگیری معمولی وزن پول ۱۵۷۳۰

ذرت داخلی دزفول ؟

۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۱۹:۰۹

۹۸/۰۸/۲۷

پکیج ذرت برزیل امام ۱۳۷۰و
سویا نوید ۲۴۲۰۰
واریز
وزن پول ؟
فوری بار

پکیج ذرت برزیل امام۱۳۷۰وسویانیشابور۲۵۲۰
واریز
وزن پول ؟
فوری بار

سویا پلت آرژانتین ۲۴۶۵ واریز
وزن پول ؟

سویا برزیل وزن پول با کد ۲۵۰۰۰
بدون کد ۲۵۸۰۰

ذرت برزیل مدللی بارگیری معمولی وزن پول ۱۵۸۳۰

ذرت داخلی دزفول ؟

۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۸:۵۸

۱۳۹۸/۸/۲۵

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا پلیت آرژانتین مدلل بارگیری با تاخیر واریز ۲۳۳۵۰

سویا کلهر امام واریز ۲۲۵۰۰

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و
یگانه خزر واریز ۲۳۶۰۰

ذرت اکراین واریز ۱۴۳۵۰
بارگیری یک هفته ای

سویا هندی واریز ۲۳۸۰۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰

دان آماده ؟

کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۹:۱۳

۱۳۹۸/۸/۱

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۱۵۰
وزن پول ۲۳۶۵۰

ذرت برزیل زود بار واریز ۱۴۸۰۰
وزن پول ۱۵۹۰۰
ده روزه

ذرت اکراین وزن پول ۱۵۷۰۰

جو امام
وزن پول ۱۵۶۰۰

سویا پلیت آرژانتین
واریز ۲۵۴۰۰
وزن پول ۲۵۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۸:۳۰

۱۳۹۸/۷/۲۸

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۱۵۰
وزن پول ۲۳۶۵۰

ذرت برزیل زود بار واریز ۱۴۸۵۰
وزن پول ۱۶۱۰۰

ذرت اکراین وزن پول ۱۵۷۵۰

جو امام
وزن پول ۱۶۱۵۰

سویا پلیت آرژانتین
وزن پول ۲۵۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۶۶۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۶۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۲۸ - ۱۸:۰۹

۱۳۹۸/۷/۲۴

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

ذرت برزیل واریز ۱۴۸۵۰
وزن پول ۱۶۱۵۰

ذرت اکراین وزن پول ۱۵۷۵۰

جو امام واریز ۱۴۸۵۰
وزن پول ۱۶۱۵۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۴۰۰
وزن پول ۲۵۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۸:۳۷