آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۸/۷/۲۳

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

ذرت برزیل واریز ۱۴۸۵۰

جو امام واریز ۱۴۸۵۰
وزن پول ۱۶۰۵۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۱۸:۰۰

۱۳۹۸/۷/۲۲

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام واریز ۱۴۸۰۰
وزن پول ۱۶۰۵۰

سویا پلیت آرژانتین وزن پول بارگیری دو هفته بدون کد. یکتا ۲۵۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۱۷:۵۱

۱۳۹۸/۷/۲۰

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام وزن پول ۱۶۱۵۰

ذرت برزیل وزن پول ۱۶۱۵۰

سویا پلیت آرژانتین وزن پول بارگیری دو هفته بدون کد. یکتا ۲۵۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۷:۵۶

۱۳۹۸/۷/۱۷

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر کرمانشاه و ناب دانه و امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام وزن پول ۱۶۱۵۰

ذرت برزیل وزن پول ۱۶۱۵۰

ذرت اکراین وزن پول ۱۵۷۵۰

سویا پلیت آرژانتین وزن پول بارگیری دو هفته بدون کد. یکتا ۲۵۹۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۸:۵۰

۱۳۹۸/۷/۱۵

اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۵۵۰
بارگيري نا مشخص

سويا كلهر امام واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سويا كلهر كرمانشاه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سويا ناب دانه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام وزن پول ۱۶۱۵۰

ذرت برزيل وزن پول ۱۶۱۵۰

سويا پليت آرژانتين وزن پول بارگيري دو هفته ۲۵۹۰۰

كلزا كرمانشاه واريز ۱۷۱۵۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
كنسانتره چهل درصد ؟
اكرميان

۱۳۹۸/۰۷/۱۵ - ۱۸:۱۳

۱۳۹۸/۷/۱۴

اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۵۵۰
بارگيري نا مشخص

سويا كلهر امام واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سويا كلهر كرمانشاه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سويا ناب دانه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام وزن پول ۱۶۱۵۰

كلزا كرمانشاه واريز ۱۷۱۵۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
كنسانتره چهل درصد ؟
اكرميان

۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۱۸:۳۳

ذرت برزيل مدلل واريز ۱۴۸۰۰
بارگيري ۲۰ روزه
اكرميان

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۹:۴۶

۱۳۹۸/۷/۱۳
اصلاحیه
اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۵۵۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سویا کلهر کرمانشاه واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

سویا ناب دانه واریز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۱۰۰

جو امام وزن پول ۱۶۱۰۰

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۱۵۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
کنسانتره چهل درصد ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۷:۵۹

۱۳۹۸/۷/۱۰
اصلاحيه
اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۵۵۰
بارگيري نا مشخص

سويا كلهر امام واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۲۰۰

سويا كلهر كرمانشاه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۲۰۰

سويا ناب دانه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۲۰۰

كلزا كرمانشاه واريز ۱۷۱۵۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
كنسانتره چهل درصد ؟
اكرميان

۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۹:۳۳

۱۳۹۸/۷/۱۰
اقلام شركت آوا تجارت
ذرت برزيل ۱۳۵۵۰
بارگيري نا مشخص

سويا كلهر امام واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۴۰۰

سويا كلهر كرمانشاه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۴۰۰

سويا ناب دانه واريز ۲۳۶۵۰
وزن پول ۲۴۴۰۰

كلزا كرمانشاه واريز ۱۷۱۵۰
كلزا يگانه خزر واريز ۱۸۶۵۰
دان آماده ؟
كنسانتره چهل درصد ؟
اكرميان

۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۹:۱۶