آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۰۰۰
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۰۰۰
سویا اتکا واریز ۲۵۲۰۰ کد یکتا
سویا آرژانتین مدلل واریز ۲۴۲۰۰ کد یکتا
ذرت داخلی دزفول وزن پول ۱۶۳۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۲۰:۰۵

۱۳۹۸/۱۰/۱۶
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۰۰۰
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۰۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۲۰:۲۶

۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ؟
ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۸:۴۴

۱۳۹۸/۱۰/۱۱

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۶۰۰۰

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۰۰
وزن پول ۱۵۰۰۰

سویا نوید واریز ۲۴۶۵۰
وزن پول ۲۵۰۰۰

ذرت پشتیبانی اراک وزن پول ۱۷۵۰۰

اکرمیان

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۸:۲۸

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۵۰
وزن پول ۱۵۰۰۰

ذرت برزیل مدلل واریز ۱۳۶۵۰
وزن پول ۱۶۰۰۰

سویا نوید واریز ۲۴۶۵۰
وزن پول ۲۵۰۰۰

کلیه اقلام وزن پول محدود با هماهنگی

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۹:۳۵

ذرت اکراین مدلل واریز ۱۳۶۵۰
وزن پول ۱۴۸۰۰

۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۹:۱۸

۱۳۹۸/۹/۲۵

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۳۶۰۰
مدت ؟

سویا کلهر کرمانشاه واریز ۲۴۹۰۰
مدت ؟

سویا ناب دانه واریز ۲۵۲۰۰
مدت ؟

سویا یگانه خزر واریز ۲۵۰۰۰
مدت ؟

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۲۰۰
مدت ؟

سویا آرژانتین واریز ۲۴۰۰۰
مدت ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۸:۴۱

۱۳۹۸/۹/۲۴

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

سویا کلهر امام واریز ۲۳۵۰۰
مدت ؟

سویا کلهر کرمانشاه واریز ۲۴۸۰۰
مدت ؟

سویا ناب دانه واریز ۲۵۱۰۰
مدت ؟

سویا یگانه خزر واریز ۲۴۹۰۰
مدت ؟

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۲۰۰
مدت ؟

سویا آرژانتین واریز ۲۳۹۰۰
مدت ؟
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۸:۵۰

۱۳۹۸/۹/۲۳

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

ذرت سریع بار ؟

سویا کلهر امام واریز ۲۳۴۰۰
مدت ؟

سویا کلهر کرمانشاه واریز ۲۴۶۰۰
مدت ؟

سویا ناب دانه واریز ۲۵۱۰۰
مدت ؟

سویا یگانه خزر واریز ۲۴۶۰۰
مدت ؟

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پرک برزیل بدون کد یکتا واریز ۲۴۳۵۰
مدت ؟

اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۸:۴۲

۱۳۹۸/۹/۲۰

اقلام شرکت آوا تجارت
ذرت برزیل ۱۳۶۰۰
بارگیری نا مشخص

کلزا کرمانشاه واریز ۱۷۵۰۰
کلزا یگانه خزر واریز ۱۷۳۵۰

سویا پلیت آرژانتین واریز ۲۴۲۰۰
مدت ۲۴۹۰۰

سویا برزیل محدود بدون کد واریز ۲۴۱۰۰
مدت ۲۴۵۰۰
اکرمیان

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۲۰:۲۶