آرشیو آخرین قیمت نهاده های مدللی

۱۳۹۶/۹/۱۴
اقلام مدللی
ذرت ۹۲۰۰ -۹۳۵۰
سویا :
کلهر امام ۱۶۸۰۰ -۱۶۹۵۰
کلهر کرمانشاه ۱۷۰۰۰ -۱۷۱۵۰
نابدانه ۱۷۶۵۰ -۱۷۸۰۰
جو اکراین ۹۳۰۰ -۹۴۰۰
عکس کارت ملی و آدرس مطابق با سامانه الزامی است
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۱۹:۱۳

۱۳۹۶/۹/۱۳
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل ۹۱۰۰ واریزی ۹۲۵۰ وزن پول
سویا امام ۱۶۴۵۰ واریز ۱۶۶۰۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۶۹۵۰ واریز ۱۷۱۰۰ وزن پول
سویا ناب ۱۷۶۵۰ واریز ۱۷۸۰۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - ۱۷:۴۶

۱۳۹۶/۹/۱۲
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل ۹۰۰۰ واریزی ۹۱۵۰ وزن پول
سویا امام ۱۶۱۵۰ واریز ۱۶۳۰۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۶۹۰۰ واریز ۱۷۰۵۰ وزن پول
سویا ناب ۱۷۵۵۰ واریز ۱۷۷۰۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۲:۳۶

۱۳۹۶/۹/۱۱
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل واریزی ۸۹۰۰
ذرت برزیل وزن پول ۹۰۵۰
سویا امام ۱۵۹۵۰ واریزی
سویا امام ۱۶۱۱۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۶۷۰۰ واریزی
سویا کرمانشاه ۱۶۸۶۰ وزن پول
سویا ناب ۱۷۳۵۰ واریزی
سویا ناب ۱۷۵۱۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - ۲۱:۰۹

۱۳۹۶/۹/۱۱
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل واریزی ۸۹۰۰
ذرت برزیل وزن پول ۹۰۵۰
سویا امام ۱۶۹۵۰ واریزی
سویا امام ۱۶۱۱۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۶۷۰۰ واریزی
سویا کرمانشاه ۱۶۸۶۰ وزن پول
سویا ناب ۱۷۳۵۰ واریزی
سویا ناب ۱۷۵۱۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - ۱۸:۳۰

۱۳۹۶/۹/۹
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل واریزی ۸۸۰۰
ذرت برزیل وزن پول ۸۹۶۰
سویا امام ۱۶۷۵۰ واریزی
سویا امام ۱۶۹۱۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۷۵۰۰ واریزی
سویا کرمانشاه ۱۷۶۶۰ وزن پول
سویا ناب ۱۸۱۵۰ واریزی
سویا ناب ۱۸۳۱۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است

۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۵:۳۸

۱۳۹۶/۹/۹
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل واریزی ۸۸۰۰
ذرت برزیل وزن پول ۸۹۶۰
سویا امام ۱۶۷۵۰ واریزی
سویا امام ۱۶۹۱۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۷۵۰۰ واریزی
سویا کرمانشاه ۱۷۶۶۰ وزن پول
سویا ناب ۱۸۱۵۰ واریزی
سویا ناب ۱۸۳۱۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است

۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۵:۳۶

۱۳۹۶/۹/۹
اقلام مدللی
دریافت آدرس تا ساعت ده شب همراه با عکس کارت ملی
ذرت برزیل واریزی ۸۸۰۰
ذرت برزیل وزن پول ۸۹۶۰
سویا امام ۱۶۷۵۰ واریزی
سویا امام ۱۶۹۱۰ وزن پول
سویا کرمانشاه ۱۷۵۰۰ واریزی
سویا کرمانشاه ۱۷۶۶۰ وزن پول
سویا ناب ۱۸۱۵۰ واریزی
سویا ناب ۱۸۳۱۰ وزن پول
آدرس های دریافتی مطابق با سامانه الزامی است

۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۵:۱۱

اشخاصی که مایلند خرید از شرکت مدلل توسط این دفتر انجام دهند مدارک زیر را ارائه نمایند
۱-پروانه بهره برداری
۲-کپی کارت ملی
۳- نامه درخواست از شرکت مدلل
۴-تائیدیه نامه ارائه اطلاعات به ما
۵-در. صورتی که جهت شخص حقوقی خرید صورت گیرد (رو***مه رسمی )
ضمنا در صورتی که کد عاملیت از شرکت آوا تجارت دریافت شده است
کد عاملیت به همراه شناسه واریز و یوزر و پسورد اطلاعات لازم است
دفتر خدمات مرغداری کوثر کاشان

۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۸:۲۷