آرشیو آخرین قیمت مرغ

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
اعلام مرغ زنده كاشان و قم
۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ ريال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۰:۱۸

۱۳۹۷/۱۱/۰۳
اعلام مرغ زنده کاشان
۱۰۱۰۰۰-۱۰۲۰۰۰ ریال بالای ۲/۵
زیر ۲/۵ فی اعلام قم
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۰۹:۵۷

۱۳۹۷/۱۱/۰۲
اعلام مرغ زنده تهران
۹۴۰۰۰-۹۵۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۰۰:۳۶

۱۳۹۷/۱۱/۰۲
اعلام مرغ زنده کاشان
۹۷۰۰۰-۹۸۰۰۰ ریال بالای ۲/۵
زیر ۲/۵ فی اعلام قم
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۰:۴۴

۱۳۹۷/۱۱/۰۲
اعلام مرغ زنده قم
۹۴۰۰۰-۹۵۰۰۰ ریال
بالای ۲/۵ کیلو قیمت توافقی
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۰:۴۲

۱۳۹۷/۱۱/۰۱
اعلام مرغ زنده قم
۹۳۰۰۰-۹۴۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۱۲:۴۳

۱۳۹۷/۱۱/۰۱
اعلام مرغ زنده کاشان
۹۵۰۰۰-۹۶۰۰۰ ریال بالای ۲/۵
زیر ۲/۵ فی اعلام قم
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۱۱:۴۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اعلام مرغ زنده قم و کاشان
۹۲۰۰۰-۹۳۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۹

۱۳۹۷/۱۰/۲۷
اعلام مرغ زنده کاشان
۹۵۰۰۰-۹۶۰۰۰ ریال
بالای ۲/۷ صد تومن بالای فی
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۱:۵۳

۱۳۹۷/۱۰/۲۷
اعلام مرغ زنده قم و کاشان
۹۵۰۰۰-۹۶۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۰:۵۲