آرشیو آخرین قیمت مرغ

قیمت مرغ
برای دریافت قیمت مرغ روزانه
با توجه به سیاست های تنظیم بازار به کانال ما به آدرس زیر بپیوندید
https://t.me/jahandane

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۸:۲۱

برای دریافت قیمت مرغ روزانه
با توجه به سیاست های تنظیم بازار به کانال ما به آدرس زیر بپیوندید
https://t.me/jahandane

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۸:۱۹

۱۳۹۷/۱۲/۱۱
اعلام مرغ زنده کاشان و قم
۱۰۶۰۰۰-۱۰۷۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۲:۴۰

۱۳۹۷/۱۲/۰۸
اعلام مرغ زنده کاشان و قم
۱۰۸۰۰۰-۱۰۹۰۰۰ ریال
بالای سه کیلو منفی ۱۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۰:۴۳

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
اعلام مرغ زنده قم و کاشان
۱۰۲۰۰۰-۱۰۳۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۲:۱۹

۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اعلام مرغ زنده قم و کاشان
۱۰۵۰۰۰-۱۰۶۰۰۰ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۱:۱۲

۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اعلام مرغ زنده کاشان
۱۰۸۰۰۰-۱۰۹۰۰۰ ریال
زیر ۲/۵ صد تومن کمتر
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۱:۱۷

۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اعلام مرغ زنده کاشان برابر اعلام مرغ زنده قم

بالای ۲/۵
۱۰۷۰۰۰-۱۰۸۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۸

۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اعلام مرغ زنده قم
۱۰۶۰۰۰-۱۰۷۰۰۰ ریال
زیر ۲/۵ کیلو ۱۰۰۰ ریال زیر فی
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۷

۱۳۹۷/۱۱/۱۷
اعلام مرغ زنده کاشان برابر اعلام مرغ زنده قم

بالای ۲/۷
۱۰۷۰۰۰-۱۰۸۰۰۰ ریال
https://t.me/jahandane

۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۳:۴۵