فراهم کردن آسایش برای گاو

۷۷

فراهم کردن آسایش برای بیشتر گاوها برابر ست با تولید شیر.درک آسایش گاو و اثرات متقابل بین برنامه‌های تغذیه،گروهبندی،استراحت ونشخوار آنها نتایج اقتصادی مهمی برای گله شما باید در حالت ایده‌آل زمانی برابر با: نیم‌ساعت به خوردن_۱۲تا۱۴ساعت به دراز کشیدن استراحت ونشخوار_۲تا۳ساعت به ایستادن راه رفتن نظافت خاراندن یا جست وخیز کردن اطراف میله های حصار_نیمساعت به نوشیدن_۲/۵تا۳/۵ساعت به دوشش اختصاص دهند.بخش قابل توجهی از آسایش گاو مربوط به مدیریت محیط هست.گاوهای شیری نیازمند استراحت و آرامش برای بیش از نیمی از روز هستند وهرچیزی مانع استراحت آنها شود،بواسطه کاهش نشخوار از تولید شیر آنها خواهد کاست.

نام: 
مهدی قلیزاده

افزودن دیدگاه جدید