شماره حساب

شماره های حساب های شرکت تعاونی خدمات جهان دانه کوثر

به نام آقای حسین اکرمیان

 
ردیفنام بانکشماره کارتشعبهشماره حسابشماره شبا
۱کشاورزی۶۰۳۷۷۰۱۱۸۳۷۴۵۴۱۰مرکزی کاشان۷۶۵۸۲۷۷۷۹IR730160000000000765827779
۲سپه۵۸۹۲۱۰۱۱۳۰۹۴۵۹۱۴کاشان - خیابان ۲۲ بهمن ۱۰۷۱۳۰۱۴۲۲۶۰۵IR750150000001071800240508
۳صادرات۶۰۳۷۶۹۱۶۶۷۵۰۹۴۷۵کاشان - چهار راه آیت الله کاشانی۰۱۰۲۲۸۹۹۴۰۰۰۱IR530190000000102289940001
۴تجارت۵۸۵۹۸۳۱۰۹۲۳۴۵۱۷۱کاشان - میدان معلم۱۶۳۰۰۷۰۳۹۹IR510180000000001630070399
۵ملت۶۱۰۴۳۳۷۸۴۴۸۸۷۶۹۳کاشان - صبا۱۴۴۲۴/۸۵IR270120000000000001442485
۶ملی۶۰۳۷۹۹۱۸۶۴۵۸۵۴۹۶کاشان - بلوار شهید مطهری۰۱۰۵۶۵۴۰۵۵۰۰۲IR390170000000105654055002
۷مسکن کاشان - خیابان نطنز۱۳۰۰۹۷۶۹۸۲۲ 
۸پاسارگاد۵۰۲۲۲۹۱۰۲۱۶۷۴۵۰۰کاشان - خیابان شهید رجایی۱۳۰۴۱۰۱۶۱۰۱۱۰۱IR280570130480001610110001
۹پست بانک۶۲۷۷۶۰۱۸۴۳۱۳۰۸۷۱آران و بیدگل (مجتبی اکرمیان)۵۵۷۶۳۳۱۴۲۰۵۶۹۲۰۱ 
۱۰بانک شهر   IR550610000000100795288561
۱۱سپه طلایی   IR190150000001071301422605