شماره حساب

شماره های حساب های شرکت جهان دانه کوثر


ردیفنام بانکشماره کارتشعبهشماره حسابشماره شبا
۱سپه۵۸۹۲ ۱۰۷۰ ۴۴۰۳ ۰۲۳۰کاشان - شعبه میدان منتظری۳۱۰۰۰۰۰۸۰۷۰۸۳IR400150000003100000807083
۲کشاورزی۶۰۳۷ ۷۰۷۰ ۰۰۲۸ ۰۲۳۴کاشان - شعبه مرکزی۹۶۳۹۳۲۴۰۵IR960160000000000963932405